Algemene leveringsvoorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1: Definities
1.1 verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.2 overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
1.3 ondernemer: Van Lumich Art.
1.4 afnemer: de afnemer van producten en/ of diensten van Van Lumich Art, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.
1.5 aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
1.6 prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen Van Lumich Art en de afnemer die op afstand gesloten is.
2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in, dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3: Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Van Lumich Art zijn vrijblijvend en Van Lumich Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging van Van Lumich Art.
3.3 Een overeenkomst vindt plaats tussen Van Lumich Art en afnemer. Bestelllingen kunnen geplaatst worden via de website (www.vanlumichart.nl), e-mail, fax of telefonisch.
3.4 Zowel afnemer als Van Lumich Art zijn zich bewust dat elektronische informatie en communicatie rechtsgeldig en als bewijs kan dienen, met name in het geval van een overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn dus ook geldig, indien de afnemer elektronisch een overeenkomst met Van Lumich Art aangaat.

Artikel 4: Prijzen en betaling
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces of in de bestelbevestiging. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Van Lumich Art.
4.4 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Van Lumich Art gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van vijf (5) % per maand aan de afnemer in rekening te brengen.
4.5 Bij het niet nakomen van de betaling, zoals overeengekomen, is Van Lumich Art gerechtigd de overeenkomst met de afnemer direct en buitengerechtelijk op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Van Lumich Art.

Artikel 5: Levering
5.1 Van Lumich Art zal trachten de levering binnen één werkdag na ontvangst van betaling van de order uit te voeren.
5.2 Volgens de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertermijn dertig (30) dagen, tenzij anders overeengekomen. In het geval de levertijd niet haalbaar is zal Van Lumich Art de afnemer tijdig hiervan in kennis stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U heeft wel de mogelijkheid de bestelling kostenloos te annuleren, dan wel de overeenkomst kosteloos te ontbinden, voorzover dat noodzakelijk is. Een eventuele vooruitbetaling wordt binnen tien (10) dagen teruggestort.
5.3 Bij ontvangst van de goederen dient de afnemer het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en dient deze binnen vierentwintig(24) uur aan Van Lumich Art te melden, bij gebreke waarvan de afnemer het werk erkend in kompleet en in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 6: Verkoop
6.1 Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Lumich Art de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.2 Nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk zonder opgave van enige reden, de onderliggende overeenkomst met Van Lumich Art te ontbinden.
6.3 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk – bij voorkeur per email of post- te melden aan Van Lumich Art. De afnemer dient het kunstwerk – altijd na overleg met Van Lumich Art – retour te sturen. De afnemer is in dit geval de gemaakte transportkosten verschuldigd van de retourzending.
6.4 Indien de afnemer reeds de betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Van Lumich Art heeft ontbonden, zal Van Lumich Art deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Van Lumich Art het door de afnemer geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.
6.5 Van Lumich Art behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de afnemer (anders dan die van Van Lumich Art) is beschadigd. De afnemer is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Van Lumich Art heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de afnemer en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de afnemer gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
6.6 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Van Lumich Art schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Van Lumich Art de afnemer hiervan schriftelijk (via email of per post) in kennis stellen. Van Lumich Art heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van Lumich Art ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Van Lumich Art gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Van Lumich Art kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Van Lumich Art verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 9: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Van Lumich Art geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Van Lumich art garandeert niet, dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. En aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10: Bestellingen/ communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Van Lumich Art, dan wel tussen Van Lumich Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Van Lumich Art, is Van Lumich Art niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Van Lumich Art.

Artikel 11: Klachten
11.1 Alle klachten zullen door Van Lumich Art serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De afnemer dient een klacht –zo spoedig mogelijk-, schriftelijk kenbaar te maken bij Van Lumich Art. (via email of per post)
11.3 Van Lumich Art zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Van Lumcih Art zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail of per post) berichten.

Artikel 12: Diversen
12.1 Wanneer door Van Lumich Art gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit, dat Van Lumich Art deze voorwaarden soepel toepast.
12.2 Van Lumich Art is bevoegd om bij de uitvoering bestelling(en) van de afnemer gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen Van Lumich Art en de afnemer zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter te ‘s Hertogenbosch.

Vragen, klachten en opmerkingen:
Mocht u na het lezen van deze algemene leveringsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, kunt u - schriftelijk, telefonisch of per e-mail - contact met ons opnemen:

Van Lumich Art
Schipperschoolstraat 4
6051 CT Maasbracht
The Netherlands
Tel: +31 (0)475-465237

E-Mail: info@vanlumichart.nl
Website: www.vanlumichart.nl

Kamer van Koophandel: 13027124 0000,

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Van Lumich Art.

>